top of page

STANOVY

Korporace MMA pomáhá, z. s.

I.

Základní ustanovení

 

Spolek s názvem MMA pomáhá, z. s. (dále jen MMA) je samosprávný a dobrovolný spolek členů, kteří provozují dobročinnou, sponzorskou činnost, pořadatelskou a reklamní činnost, osvětovou a vzdělávací činnost. 

 

Sídlem je Poděbrady II, Na Valech č. p. 54, PSČ 290 01.

 

II.

Účel spolku

 

Účelem spolku je po celé České republice zajistit aktivity zdarma pro osoby ve starobním a invalidním důchodu. Dále je účelem spolku osvětová činnost, vzdělávání, zajištění lektorů, prostor pro realizaci činností a aktivit spolku a zajištění financování a podpory činnosti a aktivit spolku.

 

 1. Hlavní a vedlejší činnost spolku je:

 1. provozovat veřejné sbírky, které budou využity na podporu tělesně či mentálně postižených dětí a dospělých osob (dle jejich aktuálních potřeb),

 2. dobročinnou, reklamní, sponzorskou i pořadatelskou a obdobnou činnost,

 3. vytvářet široké možnosti užívání svých nabízených činností pro zájemce z řad veřejnosti,

 4. budovat, provozovat a udržovat zařízení, která vlastní nebo užívá,

 5. vést své členy a ostatní zájemce k dodržování základních, etických, estetických a mravních pravidel, které ctí spolek,

 6. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy se sportovními organizacemi i jednotlivci,

 7. zajišťovat vzdělávání svých členů, jejich školení,

 8. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

 1. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti 

III.

Orgány 

 

 1. Orgány MMA jsou:

 1. a) valná hromada jako orgán nejvyšší. Na valné hromadě byl jednoznačně zvolen Jarmil Michal, který může podepisovat důležité dokumenty např. daňové přiznání apod na základě plné moci a dokumenty schválené od Výkonného výboru. 

 1. výkonný výbor jako orgán výkonný,

 2. Dozorčí rada jako orgán kontrolní.

 1. Valná hromada.

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem MMA. Valná hromada je složena ze všech členů MMA starších 18ti let. Právnická osoba, která je členem MMA, vysílá na valnou hromadu jednoho svého zástupce (dále i jen účastníci valné hromady).

 1. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům/sdruženým oddílům, a to buď na adresu bydliště/sídla nebo na elektronickou adresu. V rámci, možnosti on-line připojení, lze valnou hromadu vést i prostřednictvím on-line přenosu, kde přítomným záznamem bude stvrzeno její možné on-line vedení, či svolání. Musí se garantovat dostatečný signál připojení a volba je možná prostřednictvím hlasování i prostřednictvím elektronických nosičů, a to na základě hlasování, které bude umožněno po ověření díky, elektronické OP (chip). Více o přítomnosti notáře apod. je vyspecifikováno ve směrnicích organizace. 

 1. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být a je platná i v elektronické podobě. 

 1. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let nebo 2/3 sdružených oddílů nebo z podnětu Dozorčí rada Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám. Zasedání lze provést i prostřednictvím videokonference. 

 1. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

 1. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

 1. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení, 

 2. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky MMA; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,

 3. volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,

 4. volba a odvolání členů Dozorčí rada,

 5. rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,

 6. schválení výsledku hospodaření,

 7. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem spolku,

 8. určení hlavních směrů činnosti spolku

 9. schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,

 10. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

 11. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

 1. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. To se týká i videokonference, tedy jednání valné hromady prostřednictvím on line. 

 1. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

 1. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných, a to i při vedení prostřednictvím video konference. 

 

 1. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím. 

 1. Zasedání valné hromady řídí pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

 1. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku, a to v určených dnech a hodinách. Zde je i vyspecifikováno jak a kdo hlasoval, kdo a měl rozhodující hlas a jak byl určen kdo jej může mít (např. losem apod).

 1. Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti v období mezi zasedáními valné hromady.

 1. Výkonný výbor má tři nebo pět členů, stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na valné hromadě. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je pětileté.

 1. Výkonný výbor svolává k zasedání jmenovaný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

 1. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 1. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů MMA

 1. Výkonný výbor zejména: 

 1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

 2. organizuje a řídí činnost MMA,

 3. schvaluje a vydává vnitřní předpisy MMA, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,

 4. připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

 5. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku MMA,

 6. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

 7. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

 1. Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada dohlíží, jsou-li záležitosti MMA řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy spolku.

 1. Dozorčí rada má tři členy. Členství v dozorčí radě není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora 

 1. Funkční období členů Dozorčí rada je pětileté.

 1. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům spolku, pobočným spolkům a členům spolku. Dále schvaluje volbu místopředsedy a jeho pravomocí. Je schopna s místopředsedou vycházet i spolupracovat.

 1. Kontrolu činnosti spolku případně pobočných spolků provádí Dozorčí rada na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů MMA pobočných spolků či členů MMA v rozsahu působnosti Dozorčí rada může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů MMA od pobočných spolků či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

 1. Do působnosti Dozorčí rada náleží zejména:

 1. kontrola hospodaření spolku,

 2. kontrola hospodaření pobočných spolků,

 3. kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak spolku, tak pobočnými spolky,

 1. Zjistí-li Dozorčí rada nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

IV.

Členství

 

 1. Druhy členství 

 1. Členství v MMA může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

 1. Členství se rozlišuje na:

 1. řádné

 2. přidružené 

 3. čestné

 1. Řádným členem MMA se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy MMA.

 1. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání. 

 1. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti MMA a přispívat k naplnění jeho účelu.

 1. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství. 

 1. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti MMA nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti nadační podpory, sponzoringové, vzdělávací, či jinak významné pro MMA organizaci. 

 1. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

 1. MMA vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

 1. Údaje o členech MMA mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v MMA podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny. 

 1. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od MMA na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

 1. Členská práva a povinnosti 

 1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství. 

 1. Členská práva, která přísluší všem členům:

 1. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku,

 2. být informován o činnosti spolku,

 3. účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,

 4. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku,

 5. účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena,

 6. změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,

 7. ukončit kdykoli své členství.

 1. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

 1. podílet se na řízení spolku, 

 2. účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,

 3. volit a být volen do všech volených orgánů spolku za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.

 4. V případě, že členové se nepodílejí nebo hrubě porušují své povinnosti, či jejich jednáním mohou poškodit jméno organizace, mohou na jejich VH být jejich práva upravena či dokonce jejich členství m-že být omezeno. 

 1. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

 1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku,

 2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní normy etického i mravního chování,

 3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku,

 4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno MMA.

 1. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

 1. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v MMA, pokud o tom příslušný orgán MMA podle stanov rozhodl,

 2. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 1. Zánik členství

 1. Členství v MMA zaniká:

 1. vystoupením člena,

 2. vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,

 3. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinností,

 4. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

 5. zánikem spolku bez právního nástupce.

 1. Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.

 

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě. 

 

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení valná hromada zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 

V.

Dobrovolnictví a zaměstnanci 

 

Spolek MMA může zaměstnávat lidi na HPP, DPP, DPČ vše se řídí vždy dle platné zaměstnacké legislativy a požadavky nového občanského zákoníku. Zpracování mezd prochází řádně mzdovým účetnictvím. 

Dále spolek by se neobešel bez pomoci z řad dobrovolníků. Zákon č. 198/2002 Sb. upravuje podmínky, za kterých stát podporuje dobrovolnickou službu organizovanou dle tohoto zákona a vykonávanou dobrovolníky bez nároku na odměnu. Zákon byl významněji novelizován v roce 2014 v souvislosti s požadavky nového občanského zákoníku. Tento zákon je více zpracován a v interní směrnici MMA. 

Mimo jiné, může spolek uzavřít i smlouvy na základě nichž bude MMA pravidelně nebo nárazově fakturováno OSVČ či nasmlouvanými společnostmi za nasmlouvanou činnost či úkol (asistenti, účetní, poradci, dělnici apod). 

 

VI.

Majetek a hospodaření

 

 1. Zdrojem majetku MMA jsou zejména:

 1. členské příspěvky,

 2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

 3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním organizováním nadační činnosti, sponzoringové činnosti reklamní činnosti, a osvětové činnosti,

 4. příspěvky a dotace ze soukromého sektoru

 5. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

 6. dary

 1. Majetek MMA je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

 1. Bližší zásady hospodaření s majetkem MMA může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

 1. V případě zrušení MMA bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu spolku. (Poznámka: dle zákona mohou stanovy určit i zcela jiný způsob naložení s likvidačním zůstatkem; bude-li však chtít spolku žádat o zápis statusu veřejné prospěšnosti, je takový způsob likvidace podmínkou.) Jestli-že MMA obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

VII.

Zánik spolku

 

 1. Spolek může zaniknout:

 1. a) dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze, tj. zrušením s likvidací,

 2. b) přeměnou na jinou podobnou právnickou osobu s podobným posláním a cílem,

 3. c) nebo na základě jiného důvodu stanoveného zákonem.

 1. Návrh na ukončení činnosti spolku může podat kterýkoli řádný člen spolku. O návrhu na ukončení rozhoduje členská schůze.

 1. Dojde-li k zániku spolku, jmenuje členská schůze likvidátora, jenž sestaví soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům.

 1. Výše podílu na likvidačním zůstatku je nejvýše rovna peněžnímu vyjádření hodnoty členského příspěvku v době jeho splacení.

 1. Majetek spolku po jeho zániku a po vyrovnání závazků přejde na organizaci, která má podobné poslání a cíle MMA Nebude-li takové organizace, bude dále postupováno podle zákona.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Změny a doplňky těchto stanov lze provést pouze se souhlasem členské schůze.

 1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zveřejnění ve spolkové rejstříku. 

 1. Prvními členy výkonného výboru se určují:

Lukáš Blažek, dat. nar. 14.9.1981, bydliště Kopretinová 266, Poděbrady, PSČ 290 01,

Jarmil Michal, dat. nar.18.1.1983, bydliště Karla Čapka 2037, Nymburk 288 02

Petra Berková, dat. nar. 5.10.1979, bydliště Křečkov 102, Poděbrady 290 01

bottom of page